Gemeente Bergen / Buch

Er is nogal wat aan de hand in de gemeente Bergen en wat krom is wordt niet recht, niet na 10 jaar noch na 20 jaar. Recente half jaar heeft mij wederom aangetoond dat de gemeente en haar medewerkers zich boven allerlei wetten en verdragen stellen of substantieel bijdragen aan de overtreding daarvan. 
 
  • Vogelrichtlijn
  • Het beschermen van beschermde diersoorten
  • WABO vergunning aanvragen voor bomenkap (op tuingrond en bosgrond)
  • Oppervlakte berekeningen conform brochure Vergunningvrij Bouwen op achtererf, regels voor totaal bebouwd oppervlakte, gebied met andere bestemming behoort niet tot achtererf, regelgeving m.b.t. overschaduwen buurpercelen.
  • Woningwet m.b.t. bestemmingswijziging en publicatie
  • Openbaarheid bij opvragen WABO vergunningen (incompleet)
  • Internationale verdragen
 
Daarnaast vinden wij het uitermate incorrect dat wij geen uitslag over de uitslaande brand op het perceel 19-21 mochten ontvangen noch gevraagd werden of we iets gezien hadden. Er is door buurtbewoners gezien dat die dag ervoor 8 auto's op het pad stonden en voor de rechtsgang zou het verhelderd werken te vernemen wie daar aanwezig waren en wat er is besproken. Hetzelfde geld waren ook onze huizen in rook opgegaan. Daarnaast verbaasde het ons aansluitend aan de brand en een eventueel lopend onderzoek dat iedereen toegang tot het perceel had (inclusief kadaster) als er nog geen uitslag is. Het kadaster heeft vanaf 8 januari  afgelopen maand allerlei nieuwe inmetingen heeft gedaan waarvan een gedeelte al is aangepast in de bestemmingsplankaart op internet (bos vervangen door weg). Op die locatie is vanaf augustus ook al veel gesnoeid. Zijn de bomen die in de weg staan alvast afgekeurd in een bomenrapport en inmiddels (eind April 2019) is de oprit naar de weg ook ingetekend (en bosbestemming verdwenen) op de openbaar beschikbare kaarten zonder enige inspraakprocedure af te wachten. Ook hebben er al sloopwerkzaamheden na de brand plaatsgevonden. 
 
De voorlichters van veiligheidsregio Noord-Holland Noord  doen er nu ook al sinds 20 januari over om over een paar basale vragen terugkoppeling te verschaffen. Als de uitslag is dat er een verdachtte is opgepakt die niet gelinkt is aan één van de betrokken partijen prima, maar dan kan dat gewoon meegedeeld worden. 
 
Ook een zoekopdracht  in andere bestuursvergaderingen heeft niets opgeleverd over dit perceel ook niet bij de bestemmingscommissie.  Dat blijft apart omdat hier toch historisch erfgoed betreft en het monument waarschijnlijk is verwoest.
 
Onze insteek is dat de gemeente zelf een onderzoek start na de gang van zaken en een "wildlife"crimoloog inschakeld om te zien waar zij fouten maken. Dat is beter dan een rechter een boete laten opleggen die met ons eigen belastingeld moet worden betaald. Alles begint met het in kaart brengen van wat waar leeft in de gemeente. Ze kan daarbij niet alleen uitgaan van vrijwillige meldingen op waarneming.nl maar heeft een eigen onderzoeksverantwoordelijkheid. Dan kan een dergelijke kaart erbij gepakt worden als er ergens een WABO vergunning wordt aangevraagd of werkzaamheden moeten plaatsvinden.  De gehele organisatie daar omtrent ontbreekt momenteel. Dan heeft de gemeente ecologische versterking nodig en verplichting te betrekken bij de riscico inschatting voor die soorten van eventuele ingrepen en er zijn nogal wat ambtenaren toe aan een bijscholingscursus. De komende periode ga ik biodiversiteitsbevorderende blogs publiceren op mijn website. En hopelijk gaat de gemeente misschien toch een een aantal zaken rechtzetten voordat een nieuwe (interem) burgemeester een erfenis krijgt die hij/zij niet wil aanvaarden.
 
Een reflectie van de vergadering van de bestemmingscommissie van gisteren 13 februari 2020:
 
Even de video's van de vergadering bestemmingscommissie gemeente Bergen van gisterenavond bekeken. Duinweg 19-21 kwam niet voor op de agenda, werd niet aangekaart door de wethouder (die ik gisteren nog persoonlijk gesproken had) noch in de rondvraag. Dat is eigenlijk ook niet zo raar als je het besluit leest over het mandaat dat B&W krijgt. Ook als je naar de video's kijkt hoor je al in de openingstukken hoe de wethouder probeert onder het mom van de wil van de provincie wil meer macht naar B&W te trekken.
 
https://www.raadbergen-nh.nl/…/13-feb…/19:30/alle-documenten
(onderste in rijtje Raadsbesluit gekscherend heet die VERKLARING GEEN BEDENKINGEN, nou die heb ik een heleboel)
 
Dus als er nog een open stuk is waar 50 woningen passen of minder groot dan 1ha zou je via versnelde procedures op korte termijn bouwactiviteiten in je achtertuin kunnen verwachten. Of een windmolenpark op de Mariavlakte. En wat waar nu leeft weten ze niet en willen ze ook niet weten , zelf niet als je ze op beschermde diersoorten wijst. Zelfs niet als het al in eerdere rapporten is omschreven zoals met de vleermuis kraamkolonie op Duinweg 21.Helaas is mijn vertrouwen in B&W momenteel niet zo groot dat ze zich geroepen voelen zich aan Bouwbesluiten, Woningwet, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke visies, publiceren van vergunningen, beschikbaar stellen van gewenste informatie betreffende een vergunning op verzoek van een inwoner te houden en zeker niet rekening te houden met beschermde diersoorten. 
 
Inmiddels is de Wob informatie die in januari is aangevraagd beschikbaar gemaakt na een tweede verlenging. Dat er al heel veel over vergadert is moge duidelijk zijn. Ook na de meldingen van buurtbewoners van diersoorten die van het bos gebruik maken. Duizenden uren aan belastinggeld besteed zonder het democratische besluit van de Raad op basis waarop de bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden eens goed te lezen en toe te passen. De portefeuillehouder is vooraf door een collega voor de verkoop in maart 2019 nog gewezen op wel het goede bestemmingsplan (1e herziening Schoorl, buurtschappen en kernen) erbij te pakken. Er heeft namelijk een herziening van bestemming plaatsgevonden van bollenschuur naar woning enkele jaren terug om de verkoopwaarde van het monument te verhogen omdat de toenmalige eigenaar het ter speculatie had opgekocht. In de raad was ten tijde van de bestemmingsherziening afgesproken dat het bosgebied onaangetast zou blijven en de woon indicatie van een vervallen gebouwtje in het bos werd eruit gehaald. Het vreemde blijft wel dat ze de woonbestemming niet van de voor het monument gelegen vervallen huisje haalden want zo creeerden ze een wonen achter wonen situatie. Iets wat ze aangeven als ongewenst in een beleidstandpunt. Wel bekend werd in februari dat het een vleermuizenverblijf was alleen dat rapport werd achtergehouden tot wij bij de voltallige Gemeenteraad aan de bel trokken. De maandag daarop varieerde de inhoud van het betreffende document dusdanig dat wel degelijk kan worden bewezen dat de informatiestroom zeer sterk wordt beinvloed. Essentiele informatie betreffende mitigatie hieromtrent (bv welke ingangen en interne structuren gebruikten ze?) hebben wij tot op heden nog niet mogen ontvangen. Naast de als soort specifiek in de wet benoemde soorten zoals; gewone grootoorvleermuis die jaarrond van de locatie gebruik maakten, eekhoorn, merel, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis zijn er nog vele andere waardevolle soorten die afhankelijk zijn van het bos en soms ook van het gebouw. Zoals de buizerd, uilen (vorig jaar groeide er nog een familie op), boommarter maar vooral ook vele insecten. Zij vormen met, na de bodem (eeuwenoude bosgond) de ecolgische grondlaag. Omdat het bos lange tijd aan haar lot was overgelaten konden natuurlijke processen haar gang gaan. Dat leidde tot grote biodiversiteit ook op het gebied van oud hout. Deze soorten maken de nutrienten circel in een bos compleet. Het is daarom van essentieel belang dat staand doodhout wordt behouden. Zeker als het bomen betreft met een leeftijd van over 100 jaar. Op een gegeven moment kan dan kernrot optreden en dat is belangrijk voor de meest in hun bestaan bedreigde soorten (saphrofage soorten). Een indicatie op een bomenrapport dat de takken van een dennensoort onder dood zijn duid op een natuurlijk proces. Daar waar licht is kan fotosynthese plaatsvinden. Dat verschil kan je overal zien als je dezelfde soort bomen vergelijkt die rondom licht hebben en die in een bos staan. Daardoor wordt de boom geen risicoboom. Ook het advies om overal de klimop te verwijderen is niet gestoeld op enige ecologische kennis. Het verwijderen van alle taxus en hulst, de struiklaag essentieel voor de grote getalen broedvogels was eigen initiatief van de eigenaar. Naast schuilplaats is klimop ook een belangrijke bron van nectar later in het  seizoen. Na onderzoek in welke bomen verblijven bevinden kun je overgaan tot gedeeltelijke verwijdering. Aan een derde van de bomen laten staan is een redelijke stelregel gebleken.